مروری بر فولاد سازی و روش های تولید فولاد (بخش دوم)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تقسیم بندي فولادها الف) تقسیم بندي بر اساس ترکیب شیمیایی 1- فولاد ساده کربنی ( کم کربن تا 0.25 درصد کربن دارد، کربن متوسط بین 0.25 تا 0.5 درصد کربن دارد، پرکربن بین 0.5 تا  1.4 درصد کربن دارد ) 2- فولاد آلیاژی (کم آلیاژ کمتر از 5 درصد عناصر آلیاژ دارد، آلیاژ متوسط بین 5 تا 10 درصد عنار آلیاژ دارد، پر آلیاژ بالای 10 درصد عناصر آلیاژ دارد ) فولادهای ...