در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت میلگرد نیشابور

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۰امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۴۰۰
۱۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۳۰۰
۱۴امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۱۶امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۱۸امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۲۰امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۲۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۲۵امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۲۸امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰
۳۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۱۰۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۳۰۰
۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۵۵۰
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۱۱۰۰
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰

قیمت میلگرد آریان

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد قزوین

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۳۰۰
۱۰قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۱۲قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰

قیمت میلگرد پرشین

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد کارخانه تهران
۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۰پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۲پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۵پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ابرکوه

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۱۶ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۱۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۵ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۲۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰
۳۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۰۰۰

قیمت میلگرد میانه

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۵۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۵۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۵۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۵۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد فایکو

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۱۲۰۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد امیر آباد

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید