پروفیل میلگرد در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛

  • میلگرد ساده: نوع ساده مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
  • میلگرد آجدار: A3 ، A2 ، A1  و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است.
  • هزینه حمل و نقل میلگرد خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • تمامی فروش های این شرکت با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات اقتصادی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت میلگرد نیشابور

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۵۰۰
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۵۰
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد امیرکبیر

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۰امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۵۰۰
۱۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۴۰۰
۱۴امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۱۶امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۱۸امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۲۰امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۲۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۲۵امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۰۰
۲۸امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۰۵۰
۳۲امیر کبیرآجدارA3کارخانه۱۳۱۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۴۸۰۰
۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۳۵۰۰
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۹۵۰
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۹۵۰
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۸۵۰
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۸۵۰
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۸۵۰
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۸۵۰
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۲۸۵۰
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۳۱۰۰
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد قزوین

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۳۶۰۰
۱۰قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۲۹۰۰
۱۲قزوینآجدارA3تماس بگیرید۱۲۹۰۰

قیمت میلگرد پرشین

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد کارخانه تهران
۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۲۹۵۰
۲۰پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ابرکوه

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۲۷۰۰
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد فایکو

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۳۰۰۰
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد امیر آباد

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید