پروفیل میلگرد در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛

  • میلگرد ساده : نوع ساده مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
  • میلگرد آجدار : A3 ، A2 ، A1  و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است.
  • هزینه حمل و نقل میلگرد خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • فروش میلگرد در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات حقیقی یا حقوقی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت میلگرد نیشابور

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۵۰
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۷۰۰

قیمت میلگرد آریا ذوب

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد امیرکبیر

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸امیر کبیرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۹۰۰
۱۲امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۸۰۰
۱۴امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۱۶امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۱۸امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۰امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۲امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۵امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۸امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۵۰۰
۳۲امیر کبیرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۶۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۷۱۰۰
۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۷۰۰
۱۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۱۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۱۴ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۲۰۰
۱۶ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۲۰۰
۱۸ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۲۰۰
۲۰ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۲۰۰
۲۲ابهرآجدارA3تماس بگیرید۱۵۲۰۰
۲۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۵۵۰
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۵۵۰
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیرید۱۵۵۵۰
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد قزوین

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸قزوینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰قزوینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲قزوینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد پرشین

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد کارخانه تهران
۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۱۸پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۰پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵پرشینآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد ابرکوه

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۴۰۰

قیمت میلگرد فایکو

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۱۶میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۱۸میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۰میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۲میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۵میانهآجدارA3تماس بگیرید۱۵۳۵۰
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد امیر آباد

arrow table - قیمت میلگرد

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰امیر آبادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید