در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت میلگرد نیشابور

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴نیشابورآجدارA3۹۸۳۰تماس بگیرید
۱۶نیشابورآجدارA3۹۶۵۰تماس بگیرید
۱۸نیشابورآجدارA3۹۶۵۰تماس بگیرید
۲۰نیشابورآجدارA3۹۶۵۰تماس بگیرید
۲۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵نیشابورآجدارA3۹۶۵۰تماس بگیرید
۲۸نیشابورآجدارA3۹۶۵۰تماس بگیرید
۳۲نیشابورآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۴آریا ذوبآجدارA3۹۴۵۰۱۱۰۵۰
۱۶آریا ذوبآجدارA3۹۴۵۰تماس بگیرید
۱۸آریا ذوبآجدارA3۹۴۵۰تماس بگیرید
۲۰آریا ذوبآجدارA3۹۴۵۰تماس بگیرید
۲۲آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۵آریا ذوبآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸آریا ذوبآجدارA3۹۴۵۰تماس بگیرید

قیمت میلگرد امیرکبیر

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد محل تحویل قیمت (ریال)
۸امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۰امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۲امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۴امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۶امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۱۸امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۲۰امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۲۲امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۲۵امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۲۸امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید
۳۲امیر کبیرآجدارA3کارخانهتماس بگیرید

قیمت میلگرد سیادن ابهر

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۶.۵ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۱۲ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۱۴ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۱۶ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۱۸ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۲۰ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۲۲ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۲۵ابهرآجدارA3۹۷۰۰تماس بگیرید
۲۸ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابهرآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰آریان فولادآجدارA3۹۸۵۰تماس بگیرید
۱۲آریان فولادآجدارA3۹۸۵۰تماس بگیرید
۱۴آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۶آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۸آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰آریان فولادآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد قزوین

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸قزوینآجدارA3۹۹۰۰تماس بگیرید
۱۰قزوینآجدارA3۹۵۰۰تماس بگیرید
۱۲قزوینآجدارA3۹۵۰۰تماس بگیرید

قیمت میلگرد پرشین

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد کارخانه تهران
۸پرشینآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰پرشینآجدارA3۱۰۴۰۰تماس بگیرید
۱۲پرشینآجدارA3۱۰۲۰۰تماس بگیرید
۱۴پرشینآجدارA3۱۰۰۵۰تماس بگیرید
۱۶پرشینآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۱۸پرشینآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۰پرشینآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۲پرشینآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۵پرشینآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۸پرشینآجدارA3۱۰۰۵۰تماس بگیرید
۳۲پرشینآجدارA3۱۰۰۵۰تماس بگیرید

قیمت میلگرد ابرکوه

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۰ابرکوهآجدارA3۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۱۲ابرکوهآجدارA3۹۹۰۰تماس بگیرید
۱۴ابرکوهآجدارA3۹۸۰۰تماس بگیرید
۱۶ابرکوهآجدارA3۹۸۰۰تماس بگیرید
۱۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰ابرکوهآجدارA3۹۸۰۰تماس بگیرید
۲۲ابرکوهآجدارA3۹۸۰۰تماس بگیرید
۲۵ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۸ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲ابرکوهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۱۶میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۱۸میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۲۰میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۲۲میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۲۵میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۲۸میانهآجدارA3-تماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3-تماس بگیرید

قیمت میلگرد فایکو

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

سایز شرکت نوع استاندارد قیمت کارخانه قیمت تهران
۱۰میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۱۲میانهآجدارA3۹۹۰۰تماس بگیرید
۱۴میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۱۶میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۱۸میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۲۰میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۲۲میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۲۵میانهآجدارA3۹۶۰۰تماس بگیرید
۲۸میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲میانهآجدارA3تماس بگیریدتماس بگیرید