در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) | سنگین (HEB)

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

هاش سنگین (HEB)هاش سبک (HEA)
سایز وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال) سایز وزن (کیلوگرم) قیمت (ریال)
۱۲۳۲۰تماس بگیرید۱۲۲۴۰تماس بگیرید
۱۴۴۰۰تماس بگیرید۱۴۲۹۶تماس بگیرید
۱۶۵۰۰تماس بگیرید۱۶۳۶۴تماس بگیرید
۱۸۵۹۰تماس بگیرید۱۸۴۲۶تماس بگیرید
۲۰۷۳۰تماس بگیرید۲۰۵۱۰تماس بگیرید
۲۲۸۵۰تماس بگیرید۲۲۶۱۰تماس بگیرید
۲۴۱۰۰۰تماس بگیرید۲۴۷۲۰تماس بگیرید
۲۶۱۱۲۰تماس بگیرید۲۶۸۳۰تماس بگیرید
۲۸۱۲۴۰تماس بگیرید۲۸۹۲۰تماس بگیرید
۳۰۱۴۰۰تماس بگیرید۳۰۱۰۵۰تماس بگیرید
۳۲۱۵۳۰تماس بگیرید۳۲۱۱۷۰تماس بگیرید
۳۴۱۶۰۰تماس بگیرید۳۴۱۲۶۰تماس بگیرید
۳۶۱۷۰۰تماس بگیرید۳۶۱۳۵۰تماس بگیرید
۴۰۱۸۶۰تماس بگیرید۳۸۱۵۰۰تماس بگیرید