در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت پروفیل آهنی بازار تهران و کارخانه

arrow table

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

سایز جهان تهران شرق صابری اهوازی گیلانی (انبار تهران)مبارکه
۲۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۳۰۰۰۲۱۲۰۰۲۲۷۰۰۲۳۶۰۰
۲.۵۲۱۵۰۰۲۰۵۰۰۲۰۵۰۰تماس بگیرید۲۱۷۰۰تماس بگیرید
۳۲۱۵۰۰۲۰۵۰۰۲۰۵۰۰تماس بگیرید۲۱۸۰۰تماس بگیرید
۴۲۱۵۰۰۲۰۵۰۰۲۰۵۰۰تماس بگیرید۲۱۸۰۰تماس بگیرید
۵۲۰۵۰۰۲۰۰۰۰۲۰۵۰۰تماس بگیرید۲۲۰۰۰تماس بگیرید
۶۲۰۵۰۰۲۰۰۰۰۲۰۵۰۰تماس بگیرید۲۲۵۰۰تماس بگیرید