در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت پروفیل آهنی بازار تهران و کارخانه

arrow table

۱۳۹۹/۱۰/۲۳

سایز جهان تهران شرق صابری اهوازی گیلانی مبارکه
۲۲۳۵۰۰۲۳۵۰۰۲۳۵۰۰۲۳۰۰۰۲۳۵۰۰۲۴۱۰۰
۲.۵۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۲۲۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۲۲۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۴۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۱۵۰۰۲۲۲۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۵۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۰۵۰۰۲۲۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۶۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۰۵۰۰۲۲۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید