در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت پروفیل مبلی بازار تهران و کارخانه

arrow table - قیمت پروفیل مبلی

۱۴۰۰/۰۴/۲۸

(میلی متر) ضخامت کارخانه خاور صنعت کارخانه ساوه کارخانه خلیج فارس کارخانه تبریز انبار تهران
۶/۰۲۸۱۰۰۳۰۰۰۰۲۸۵۰۰۲۸۴۰۰۲۸۹۰۰
۷/۰۲۸۱۰۰۳۰۱۰۰۲۸۲۰۰۲۸۳۰۰۲۸۹۰۰
۸/۰۲۸۱۰۰۲۹۵۵۰۲۸۱۰۰۲۷۹۰۰۲۸۸۵۰
۹/۰۲۸۱۰۰۲۹۵۵۰۲۸۱۰۰۲۷۹۰۰۲۸۸۵۰
۱۲۸۱۰۰۲۹۵۵۰۲۸۱۰۰۲۷۹۰۰۲۹۰۰۰
۵/۱۲۸۱۰۰۲۹۵۰۰۲۸۱۰۰۲۷۹۰۰۲۹۰۰۰
۲....۲۹۵۰۰........تماس بگیرید