قیمت میلگرد کلاف

product-brand

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

i i
i

میلگرد کلاف ملایر

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31285,000i بدون تغییر
6/55spکلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31295,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 6/5
5sp
کارخانه
285,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
5sp
انبار تهران
295,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت فولاد یزد

i i
i

میلگرد کلاف ذوب آهن

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/51006کلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/51008کلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 6/5
1006
انبار تهران
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
1008
انبار تهران
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
product-brand

صنایع نورد فولاد گلستان

i i
i

میلگرد کلاف کیان فولاد

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
5/5rst34کلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/5rst34کلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 5/5
rst34
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 5/5
rst34
انبار تهران
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
rst34
انبار تهران
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
product-brand

مجتمع فولاد کویر کاشان

i i
i

میلگرد کلاف کوثر

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
8a3کلاف آجدارانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31269,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 8
a3
انبار تهران
269,000
حالت:
کلاف آجدار
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

مجتمع فولاد الیگودرز

i i
i

میلگرد کلاف امیرآباد

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31295,000i بدون تغییر
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31285,000i بدون تغییر
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31296,000i بدون تغییر
6/55spکلاف سادهانبار تهرانکیلوگرم1403/4/31290,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
3sp
کارخانه
295,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
5sp
کارخانه
285,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
a2
کارخانه
296,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
5sp
انبار تهران
290,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

صنایع فولاد سازان امیرآباد

i i
i

میلگرد کلاف الیگودرز

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31285,000i بدون تغییر
6a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
8a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31294,000i بدون تغییر
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31294,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 6/5
5sp
کارخانه
285,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6
a2
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 8
a2
کارخانه
294,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
a2
کارخانه
294,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

i i
i

میلگرد کلاف کویر کاشان

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
8a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31302,000i بدون تغییر
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31302,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 8
a2
کارخانه
302,000
حالت:
کلاف آجدار
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
a2
کارخانه
302,000
حالت:
کلاف آجدار
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت کیان فولاد ابهر

i i
i

میلگرد کلاف گلستان

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31293,000i بدون تغییر
5/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
5/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
5/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31303,000i بدون تغییر
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31290,000i بدون تغییر
6/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
6/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31293,000i بدون تغییر
83spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31295,000i بدون تغییر
8rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31305,000i بدون تغییر
8a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
103spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31295,000i بدون تغییر
10rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31305,000i بدون تغییر
10a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
12a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1403/4/31298,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
293,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 5/5
1006
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 5/5
1008
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 5/5
rst34
کارخانه
303,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
3sp
کارخانه
290,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
1006
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
1008
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
293,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 8
3sp
کارخانه
295,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 8
rst34
کارخانه
305,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 8
a3
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
3sp
کارخانه
295,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
rst34
کارخانه
305,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 10
a3
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 12
a3
کارخانه
298,000
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت ذوب آهن اصفهان

i i
i

میلگرد کلاف احرامیان

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
3sp
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
product-brand

شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر

i i
i

میلگرد کلاف بافق

i  تاریخ قیمت: 1403/4/31 ، ساعت  12:07
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
5/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
6/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1403/4/31i تماس بگیرید
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
قیمت (ریال)

 5/5
1006
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 5/5
1008
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
1006
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:
 6/5
1008
کارخانه
i تماس
حالت:
کلاف ساده
واحد:
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی:
1403/4/31
نوسانات:
سفارش:

قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.

اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.

حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم. 

انواع میلگرد

این پروفیل در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛

  • میلگرد ساده : نوع ساده این محصول که به اختصار A1 شماره گذاری می شود مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
  • میلگرد آجدار : A3 ، A2 و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است. برخی قابلیت جوشکاری بهتر و برخی در مثابل خمش سست هستند.

حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.

در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.

ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.

به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.

کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.

با کارشناسان ما در تماس باشید:

8200 4444 021
5/5
4/5 - (1 امتیاز)

خلاصه سبد

0