قیمت میلگرد کلاف

product-brand

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

i i
i

میلگرد کلاف بافق

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  12:15
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 2,000
5/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09264,000i 2,000
5/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i 2,000
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i 2,000
6/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09262,000i 2,000
6/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 5/5
1006
کارخانه
کیلوگرم
264,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 5/5
1008
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 6/5
1008
کارخانه
کیلوگرم
262,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 6/5
1006
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت فولاد یزد

i i
i

میلگرد کلاف احرامیان

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  15:15
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09249,000i 2,000
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
249,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
product-brand

صنایع نورد فولاد گلستان

i i
i

میلگرد کلاف گلستان

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  12:40
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09250,000i 8,000
5/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09259,000i 3,000
5/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09259,000i 3,000
5/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i 3,000
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09250,000i 8,000
6/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09258,000i 3,000
6/51008کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09258,000i 3,000
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i 3,000
83spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09250,000i 3,000
8rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 3,000
103spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09250,000i 3,000
10rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 3,000
8a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 3,000
10a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 3,000
12a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i 3,000
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
250,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 8,000
سفارش:
 5/5
1006
کارخانه
کیلوگرم
259,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 5/5
1008
کارخانه
کیلوگرم
259,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 5/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 6/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
250,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 8,000
سفارش:
 6/5
1006
کارخانه
کیلوگرم
258,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 6/5
1008
کارخانه
کیلوگرم
258,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 8
3sp
کارخانه
کیلوگرم
250,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 8
rst34
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 10
3sp
کارخانه
کیلوگرم
250,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 10
rst34
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 8
a3
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 10
a3
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 12
a3
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
product-brand

مجتمع فولاد کویر کاشان

i i
i

میلگرد کلاف کویر کاشان

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  12:15
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/5a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09276,500i 500
6/5a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09276,500i 500
8a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09276,500i 500
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09276,500i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
a2
کارخانه
کیلوگرم
276,500
حالت:
کلاف آجدار
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 500
سفارش:
 6/5
a2
کارخانه
کیلوگرم
276,500
حالت:
کلاف آجدار
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 500
سفارش:
 8
a2
کارخانه
کیلوگرم
276,500
حالت:
کلاف آجدار
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 500
سفارش:
 10
a2
کارخانه
کیلوگرم
276,500
حالت:
کلاف آجدار
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

مجتمع فولاد الیگودرز

i i
i

میلگرد کلاف الیگودرز

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  16:05
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09253,000i 252,999
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09250,000i 250,000
6a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09263,000i بدون تغییر
8a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09260,000i 3,000
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09260,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 6/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
253,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 252,999
سفارش:
 6/5
5sp
کارخانه
کیلوگرم
250,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 250,000
سفارش:
 6
a2
کارخانه
کیلوگرم
263,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
 8
a2
کارخانه
کیلوگرم
260,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 3,000
سفارش:
 10
a2
کارخانه
کیلوگرم
260,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

صنایع فولاد سازان امیرآباد

i i
i

میلگرد کلاف امیرآباد

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  12:15
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09252,000i 1,000
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09252,000i 1,000
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09248,000i 1,000
10a2کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09261,000i 1,000
10a3کلاف آجدارکارخانهکیلوگرم1402/07/09256,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
252,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:
 6/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
252,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:
 6/5
5sp
کارخانه
کیلوگرم
248,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:
 10
a2
کارخانه
کیلوگرم
261,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:
 10
a3
کارخانه
کیلوگرم
256,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

i i
i

میلگرد کلاف کوثر

i  تاریخ قیمت: 06 مهر 1402 ، ساعت  11:41
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/53spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/06256,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 6/5
3sp
کارخانه
کیلوگرم
256,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/06
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت کیان فولاد ابهر

i i
i

میلگرد کلاف کیان فولاد

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  10:38
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
5/51402/07/09250,000i 2,000
5/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09269,000i 17,000
6/5rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09269,000i 2,000
8rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09272,000i 271,999
10rst34کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09272,000i بدون تغییر
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 5/5
250,000
حالت:
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 5/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
269,000
حالت:
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 17,000
سفارش:
 6/5
rst34
کارخانه
کیلوگرم
269,000
حالت:
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 2,000
سفارش:
 8
rst34
کارخانه
کیلوگرم
272,000
حالت:
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 271,999
سفارش:
 10
rst34
کارخانه
کیلوگرم
272,000
حالت:
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i بدون تغییر
سفارش:
product-brand

شرکت ذوب آهن اصفهان

i i
i

میلگرد کلاف ذوب آهن

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  11:25
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/51006کلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09264,000i 1,000
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 6/5
1006
کارخانه
کیلوگرم
264,000
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:
product-brand

شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر

i i
i

میلگرد کلاف ملایر

i  تاریخ قیمت: 09 مهر 1402 ، ساعت  11:41
i i
سایزاستانداردحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوساناتسفارش
6/55spکلاف سادهکارخانهکیلوگرم1402/07/09247,500i 1,000
سایز
|
استاندارد
|
محل تحویل
|
واحد
|
قیمت (ریال)

 6/5
5sp
کارخانه
کیلوگرم
247,500
حالت:
کلاف ساده
تاریخ بروزرسانی:
1402/07/09
نوسانات:
i 1,000
سفارش:

قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.

اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.

حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم. 

انواع میلگرد

این پروفیل در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛

  • میلگرد ساده : نوع ساده این محصول که به اختصار A1 شماره گذاری می شود مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
  • میلگرد آجدار : A3 ، A2 و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است. برخی قابلیت جوشکاری بهتر و برخی در مثابل خمش سست هستند.

حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.

در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.

ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.

به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.

کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.

با کارشناسان ما در تماس باشید:

8200 4444 021
5/5
4/5 - (1 امتیاز)

خلاصه سبد

0