تفاوت آهن و فولاد

آهن چیست در طبیعت مواد از عناصر شیمیایی مختلفی تشکیل شده اند. فراوانی عنصرهای شیمیایی پوسته زمین در منابع گوناگون نیز دسته بندی شده است که در این بین اولین عنصر فراوان در آن را اکسیژن تشکیل داده است. عنصر آهن یا Ferrum نیز به عنوان چهارمین ماده متداول در زمین شناخته شده است. از حیث جرم آهن بزرگترین عنصر تشکیل دهنده کره زمین است. ماده ی تشکیل دهنده این عنصر سنگ آهن است که به صورت طبیعی از معادن اس...