جدول وزن اشتال

ورق و پلیت
قطر: (D) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
ضخامت: (t) mm
عرض: (W) mm
طول: (L) mm
تعداد قطعات:

نتیجه


وزن یک قطعه:
kg 15.7

وزن کل:
kg 15.7

Negin Foolad
قطر: (D) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.24

وزن کل:
kg 0.24

Negin Foolad
قطر: (D) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.95

وزن کل:
kg 0.95

Negin Foolad
عرض: (A) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.61

وزن کل:
kg 0.61

Negin Foolad
طول: (A) mm
عرض: (B) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 1.08

وزن کل:
kg 1.08

Negin Foolad
قطر: (D) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.39

وزن کل:
kg 0.39

Negin Foolad
عرض: (A) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.79

وزن کل:
kg 0.79

Negin Foolad
عرض: (W) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.24

وزن کل:
kg 0.24

Negin Foolad
عرض: (A) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 0.88

وزن کل:
kg 0.88

Negin Foolad
عرض: (A x B) mm
ضخامت: (t) mm
طول: (L) mm

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m 1.12

وزن کل:
kg 1.12

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad
عرض جان: (h) mm
طول بال: (b) mm
ضخامت جان: (s) mm
ضحامت بال: (t) mm
طول شاخه: (L) m

نتیجه


وزن به ازای یک متر:
kg/m

وزن کل:
kg

Negin Foolad

5/5 - (3 امتیاز)

خلاصه سبد

0