در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت قوطی صنعتی آهنی بازار تهران و کارخانه

arrow table - قیمت قوطی صنعتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۷

(میلی متر)سایز وزن تقریبی شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) (ریال)کارخانه (ریال)انبار تهران
۱۶۰×۱۶۰×۵۲۸۸۲۵۷۰۰۲۶۰۰۰
۱۶۰×۱۶۰×۶۳۴۸۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۱۶۰×۱۶۰×۸۴۵۵۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۱۶۰×۱۶۰×۱۰۵۵۳۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۱۸۰×۱۸۰×۶۳۹۰۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۱۸۰×۱۸۰×۸۵۲۰۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۱۸۰×۱۸۰×۱۰۶۱۵۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۲۰۰×۲۰۰×۶۴۳۸۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۲۰۰×۲۰۰×۸۵۸۰۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۲۰۰×۲۰۰×۱۰۷۱۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۲۰۰×۱۶۰×۸۵۲۰۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۳۰۰×۲۰۰×۵۴۵۵۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰
۳۰۰×۲۰۰×۸۷۳۰۲۵۹۰۰۲۶۳۰۰